Stock to flow

Beskrivningen här är endast kort och översiktlig. Stock är den befintliga mängden, Flow avser det årliga nya tillflödet av nytt guld. Eftersom guld är en knapp resurs och dess Flow är väldigt liten i förhållande till dess Stock så behålls dess värde.

En råvara med hög flow i förhållande till dess stock är en usel värdebevarare. Genom tiderna har som nämnt salt och snäckor använts som pengar. 

Bitcoin, som Guld 2.0 har en liknande uppbyggnad. Men skillnaden är att med BTC är allt exakt, mätbart och verifierbart. Vi vet att varje block just nu genererar 6.25 BTC och det skapas 900 BTC dagligen. Halveringen av blockbelöningen 2024 kommer halvera det dagliga flowet av BTC till 450 BTC och lägga det i en allt större stock. Vilket får till effekt att ju längre tiden går desto mer kommer bitcoin öka i värde för den blir bara knappare och knappare som resurs eftersom tillgången minskar men efterfrågan spås vara fortsatt hög.

source: https://plot.ly/~BashCo/5.embed

Plan B och Stock to Flow

Den som först ställde upp detta översiktligt och med hjälp av grafer och beräkningar visualiserade detta var pseudonymen PlanB. Med hjälp av bitcoins nuvarande stock och dess påfyllande flow av nya coins går det att beräkna exakt hur många BTC som finns i omlopp vid vid en given punkt i framtiden. Förutsatt att folk har fortsatt förtroende för bitcoin bör bitcoins pris såldes öka i värde när fler vill ha en allt mer knapp resurs.

Modeller är just modeller och PlanB’s modell är inte självklar. Många kritiserar den medan andra menar att den är så exakt en modell kan vara, då det är en modell. Sanningen är nog ett mellanting. Men klart sedan länge är att utbud och efterfrågan hänger ihop. Om färre och färre bitcoin utvinns men fler och fler vill ha det kommer det ske en otrolig värdeökning framgent.

Plan B stock to flow

Den som förstår vad bitcoin är och kan bli vill ogärna sälja. Men det kan också vara riskabelt att köpa bitcoin för alla sina pengar, varför en lagom riskspridning i en portfölj alltid är att föredra.

PlanB, skapare av Stock To Flow model