Nixonchocken

1971 klev USAs president Nixon ”tillfälligt” av guldstandarden. År 1971 är därmed startåret för det stora experiment med FIAT som pågår än idag. Allting har blivit dyrare i kronor mätt sedan detta år. Beslutet innebar i korthet att guldmyntfoten övergavs vilket fick som konsekvens att dollarn inte längre var knuten mot guld och inte kunde bytas mot fysiskt guld vilket var fallet tidigare.

Nixons beslut innebar att Bretton Woods-avtalet föll. Det var ett avtal mellan en rad länder och blev uppkomsten till Internationella Valutafonden, IMF, och avtalet hade inneburit att alla länders valuta hade fast växelkurs mot dollarn som i sin tur var knuten till guldet.

Text från Wikipedia: Avtalet innebar att medlemsländerna anslöt sig till ett fastkurssystem, där växlingskursen för landets valuta gentemot den amerikanska fastslogs. USA garanterade i stället ett fast inlösenpris av dollarn i guld. Kursförändringar fick enbart ske för att justera för ”grundläggande obalans” i betalningsbalansen. I praktiken innebar avtalet ett slut för upprepade och drastiska devalveringar av lokala valutor i jakt på konkurrenskraft på exportmarknaden. Tidigare valutarestriktioner kunde också hävas, med följd att internationell handel kunde öka.

Konsekvenserna av Nixonchocken är det vi ser exempel på idag med inflation och kollapsande valutor samt hyperinflation i länder med svag inhemsk valuta. Även europeiska länder fick svårare att konkurrera när deras valuta försvagades mot dollarn och att hävda sig på den internationella marknaden blev svårare. Dette ledde det europeiska monetära systemet (wikipedia) som senare blev euron.

USA har tack vare sin status, där dollarn är världsreservvaluta, möjlighet att skapa nya dollar och på så vis upprätthålla sin ställning som den dominerande staten i världen. Andra länder som håller reserver i dollar kan bara glatt se på när USA expanderar sin valuta årligen och därmed spär ut köpkraften hos alla som håller valutan på lång sikt.

Se graferna nedan.

Nixon kliver ”tillfälligt” av guldstandarden.

https://wtfhappenedin1971.com

https://wtfhappenedin1971.com