Konjunkturcykler

På något vis har vi alla vant oss vid hög- och lågkonjunkturer. De kommer med 10-15 års mellanrum och det är något vi lärt oss acceptera. I slutet av sjuttiotalet var det oljekrisen, nittiotalet bankkrisen, sedan it-bubblan, därefter finanskrisen 2008 och nu covidkrisen.

Winston Churchill lär ha sagt ”Never let a good crisis go to waste”. Det har dagens politiker tagit fasta på och hjälper till att artificiellt skapa nya pengar för att hålla systemen igång. Viruset och pandemin må vara verkligt men botas det med sedelpressen?

Under 1980-talet uppstod bankkriser i flera delar av världen. Detta föregicks av att finansmarknaden förändrades från och med 1960-talet, med en försämrad vinst i traditionella affärer. Under mitten av 1980-talet ökade konkurrensen för bankerna, med ett ökat risktagande. Världsekonomin drabbades av inflation vilket ledde till att räntorna höjdes. Flera länder avreglerade då sina bankväsenden. Det blev lättare att ta lån, vilket ökade risktagandet. Under slutet av 80-talet skedde en kraftig prissänkning, varför bankerna inte fick tillbaka sina utlånade pengar.

Wikipedia Finanskriser genom tiderna https://sv.wikipedia.org/wiki/Finanskris


https://tradeproacademy.com/boom-and-bust-cycles-since-1929/

Konjunktur är det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi med avseende på flera variabler, framförallt arbetslöshet, tillväxt och inflation. Tidsperioden mellan två låg- eller högkonjunkturers respektive klimax kallas konjunkturcykel. Vanligen är en konjunkturcykel mellan tre och åtta år lång.

Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktur